Habarlar

 • Suw arassalaýjynyň ýokarlanmagy, tendensiýa lomaý satyjylar üns bermeli däldir

  Suw arassalaýjynyň ýokarlanmagy, tendensiýa lomaý satyjylar üns bermeli däldir

  Suw arassalaýjylaryň barha artýan meşhurlygy, lomaý satyjylaryň hökman bilmeli tendensiýasydyr.Kran suwunyň hili we arassa we arassa agyz suwy islegi bilen baglanyşykly aladalar barha artýar, sarp edijiler çözgüt hökmünde suw arassalaýjylara ýüz tutýarlar.Lomaý satyjylaryň käbir sebäpleri ...
  Koprak oka
 • Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028

  Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028: Isleg, işewürligiň ösüşi, mümkinçilikler, amaly programmalar, çykdajylar, satuwlar, görnüşler Öňdebaryjy gözleg, maslahat beriş we maglumat seljeriş firmasy MarkNtel Advisors tarapyndan geçirilen soňky gözleg, hindi suw arassalaýjy bazarynyň şaýat boljakdygyny ýüze çykardy. ep-esli ösüş peç ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjynyň ähmiýeti

  Suw adamyň ýaşamagy üçin esasy zerurlykdyr we sarp etmek üçin howpsuzlygyny üpjün etmeli.Daşky gurşawyň hapalanmagynyň ýokarlanmagy we önümçiliklerde we oba hojalygynda zyýanly himiki serişdeleriň ulanylmagy bilen, içýän suwumyzyň impuriti ýok bolmagyny üpjün etmek has möhüm boldy ...
  Koprak oka
 • Ters osmoz ulgamy nähili işleýär?

  Ters osmoz ulgamy nähili işleýär?

  Ters osmoz ulgamy, erginli jisimleri aýyrmak üçin ýarym geçip bilýän membrananyň üsti bilen suwy prefilter bilen suwdan çykarýar.Suw RO membranasyndan çykandan soň, i içmezden öň içilýän suwy süpürmek üçin postfilterden geçýär ...
  Koprak oka
 • RO ulgamy näme?

  RO ulgamy näme?

  Suw arassalaýjydaky RO ulgamy, adatça, birnäçe möhüm böleklerden durýar: 1. Öňünden süzgüç: Bu RO ulgamynda süzgüçiň birinji tapgyry.Gum, palçyk we çökündiler ýaly uly bölejikleri suwdan çykarýar.2. Uglerod süzgüji: Suw soň geçýär ...
  Koprak oka
 • Suw adamlar üçin iň zerur çeşmelerden biridir ……

  Suw adamlar üçin iň zerur çeşmelerden biridir ……

  Suw adamlar üçin iň möhüm çeşmelerden biridir we arassa we arassa agyz suwuna girmek esasy zerurlykdyr.Şäher häkimliginiň suw arassalaýjy desgalary hapalaýjylary we hapalaýjylary suw üpjünçiliginden çykarmak boýunça ajaýyp iş etse-de, bu çäreler käbir sebitlerde ýeterlik bolman biler....
  Koprak oka
 • Güýçlendiriji nasosy nädip gurmaly

  Suw arassalaýjysyna güýçlendiriji nasos gurmak, dogry ýerine ýetirilse ýönekeý proses bolup biler.Muny nädip etmeli: 1. Gerekli gurallary ýygnaň Gurmak işine başlamazdan ozal ähli zerur gurallaryň bardygyna göz ýetiriň.Size açar (sazlap bolýan), Teflon lentasy, turba kesiji, ...
  Koprak oka