Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028

Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028: Isleg, işewürligiň ösüşi, mümkinçilikler, goýmalar, bahasy, satuwy, görnüşleri

Öňdebaryjy gözleg, maslahat beriş we maglumat seljeriş firmasy MarkNtel Advisors tarapyndan geçirilen soňky gözleg, hindi suw arassalaýjy bazarynyň 2023-2028-nji ýyllar üçin çaklama döwründe ep-esli ösüşe eýe boljakdygyny ýüze çykardy.Bazarda suwuň hapalanmagynyň ýokarlanmagy, arassa agyz suwunyň ähmiýeti barada düşünjäniň artmagy we islegiň ýokarlanmagy, işewürligiň ösmegi we mümkinçilikler sebäpli suwuň arassalanmagyny öňe sürmek baradaky hökümet başlangyçlary bolar.

Hindistanda suw arassalaýjy bazaryň ösmegine itergi berýän esasy faktorlaryň biri, ýurtda suwuň hapalanmagydyr.Çalt senagatlaşma we şäherleşme bilen suw çeşmeleriniň hili erbetleşýär, netijede hapalaýjy we hapalaýjy maddalar has ýokary bolýar.Bu, agyz suwunyň howpsuzlygy baradaky aladalary artdyrdy we şeýlelik bilen suw arassalaýjylara bolan islegi artdyrdy.

Mundan başga-da, arassa agyz suwunyň ähmiýeti we onuň saglyga täsiri baradaky düşünjeleriň artmagy, öýlerde, ofislerde we söwda ýerlerinde suw arassalaýyş ulgamlarynyň köpelmegine sebäp boldy.Sarp edijiler hapalanan suwy içmegiň saglyga ýetirip biljek howplaryna has köp düşünýärler we özleri we maşgalalary üçin arassa we arassa agyz suwuny üpjün etmegiň usullaryny işjeň gözleýärler.

Mundan başga-da, hindi hökümeti suwy arassalamak we hemmeler üçin arassa agyz suwuna elýeterliligi üpjün etmek üçin dürli başlangyçlar edýär.Hökümet tarapyndan başlanan Swachh Bharat Abhiyan (Mission Arassa Hindistan) ýurtdaky her bir öýi arassa agyz suwy we arassaçylyk bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Bu başlangyçlar Hindistanda suw arassalaýjy bazaryň ösmegi üçin amatly şert döretdi.

Bazar RO (ters osmoz), UV (ultramelewşe yşyk) we agyrlyk güýji arassalaýjylary öz içine alýan suw arassalaýjy görnüşine esaslanýar.Bularyň arasynda ters osmoz suw arassalaýjylary, suwdaky dürli hapalaýjylary netijeli aýyrmak ukyby sebäpli bazarda agdyklyk etmegine garaşylýar.Agyrlyk arassalaýjylaryň elýeterliligi we ýönekeýligi olary bahadan habardar alyjylar bilen meşhur etdi.

Suw arassalaýjylaryň bahasy, esasanam oba ýerlerinde we pes girdejili maşgalalarda sarp edijiler üçin hemişe alada bolup gelýär.Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi we bazar bäsleşiginiň güýçlenmegi bilen suw arassalaýjylaryň bahasy kem-kemden azaldy we has giň sarp edijiler tarapyndan kabul edilmegi aňsat.

Satuw kanallary nukdaýnazaryndan onlaýn satuwlaryň çak edilýän döwürde ep-esli ösüşe garaşylmagyna garaşylýar.Onlaýn platformalaryň amatlylygy, girdejili geleşikler we arzanladyşlar bilen bir hatarda, sarp edijileri onlaýn suw arassalaýjylary satyn almaga has köp isleg döretdi.

Umuman aýdanyňda, hindi suw arassalaýjy bazary suwuň hapalanmagynyň ýokarlanmagy, arassa agyz suwunyň ähmiýeti barada düşünjäniň artmagy we hökümetiň başlangyçlary ýaly faktorlar bilen ösýän ösüş ýolunda.Tehnologiýanyň ösmegi we çykdajylaryň azalmagy bilen suw arassalaýjylary köp adamyň elinde has meşhur bolýar.Bazaryň ýakyn ýyllarda döredilen oýunçylar we täze girýänler üçin girdejili iş mümkinçiliklerini hödürlemegine garaşylýar.

 

Şol bir wagtyň özünde, bu täze mümkinçilikleriň hemmesi biziň üçin gowy habarRO nasos öndürijisisuw arassalaýjy öndüriji, nasoslar we öý suw arassalaýjylary üçin islendik gözleg, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

C HYZMATLAR 1

Elisa
Halkara satuw dolandyryjysy
Guangdong Shunde uanuanbaobao Elektrik enjamlary Co., Ltd.
Topar: 0086 18027677914
Wechat / whatsapp: 0086 18027677914
Email:alice@ybbpump.com
Faks: 0757-26323528
Sahypa: www.ybbpump.com
Goşuň: No.501, 2-nji bölüm, 23-nji bina, Huazhi Chuangke merkezi, Beijiao şäherçesi, Şunde etraby, Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri

 


Iş wagty: Awgust-04-2023